sitemapsitemap Kodak Retina accessories

Kodak Retina accessories

Terug/back

Kodak Retina camera

 

Kodak A.G. Stuttgart - Wangen
ca 1956

 

Linksboven ziet u een Tele objectief specifiek voor een Kodak Retina camera, een Retina Longar Xenon C, f : 4 / 80 mm van Schneider Kreuznach. Bereik van 2 meter tot oneindig. Scherpstellen kan met behulp van de afstandsmeter in de zoeker van de camera door draaien aan de scherpstelring voor het standaardobjectief, dat bij wisselen van het objectief op de camera achterblijft; de aldus gevonden waarde wordt met diezelfde scherpstelring op een andere markering (aangeduid met T van tele) aan de onderzijde van de camera ingesteld. Rond het tele objectief is ook een ring met afstanden aangebracht, maar die dient enkel om de scherptediepte bij verschillende diafragma's te kunnen aflezen; er wordt niets mee ingesteld! Aangezien de camera geen spiegelreflex is en de zoeker alleen het beeld bij standaard objectief laat zien, is de beoordeling van het effect van het tele objectief lastig. Overigens bestond er ook een Reflex Retina, die dit probleem niet had. Er was ook een groothoekobjectief verkrijgbaar voor de Retina. Het gebruik van deze objectieven wordt in de gebruiksaanwijzing van de camera uitvoerig beschreven; ik heb ook een aparte Nederlandstalige gebruiksaanwijzing voor deze objectieven.

Linksonder ziet u een Kodak Skylight filter OL, doorsnede 32 mm met schroefdraadvatting passend op het Retina standaard objectief; factor 1,5. Made in Germany.

De twee lensjes rechtsonder zijn close-up lensjes met schroefdraadvatting, aangeduid als Kodak N I / 32 en Kodak N II / 32, beiden made in Germany. Bij gebruik van deze close-up lenzen in combinatie met het standaard objectief kan men een minimum afstand van 29 cm bereiken (bij combinatie van beide lenzen). Aangezien de afstandsmeter in de zoeker van de camera niet bruikbaar is bij gebruik van deze close-up lenzen, wordt een aparte afstandsmeter bijgeleverd (rechtsboven) die op het accessoireschoentje van de camera kan worden geschoven en waarmee de afstand dichtbij kan worden gemeten. Na scherpstelling (samenvallen van 2 beeldjes) geeft de draaischijf bovenop aan welke close-up lens (of beiden) moeten worden gebruikt en welke afstand op de afstandsinstelling van de camera zelf moet worden ingesteld. De ingestelde waarde op de camera komt dan uiteraard niet overeen met de werkelijke afstand. Merkwaardigerwijs past deze afstandsmeter niet goed op de accessoireschoen; hij zit los en valt er gemakkelijk uit. Wel wordt de hoek van de afstandmeter bij het instellen gewijzigd naarmate het object dichterbij is, om de parallax met het objectief te kunnen opheffen. Voor deze "close-up kit" heb ik een aparte Duitstalige gebruiksaanwijzing in mijn bezit.

Alle accessoires voor de Retina zijn door mijn schoonvader Bert Verhoef rond 1956 gekocht en tegelijk met de camera in mijn bezit gekomen.

 

In the upper left corner you see a telephoto lens specifically made for a Kodak Retina camera, a Retina Longar Xenon C, f : 4 / 80 mm made by Schneider Kreuznach. Focus range from 2 meters to infinity. Focusing can be done with help of the range finder in the viewfinder of the camera by turning the focusing ring for the standard lens, that stays on  the camera after changing lenses; the distance value thus found is set with the same focusing ring on another mark (indicated with T of tele) located elsewhere on the camera. There is also a ring with distances around the telephoto lens, but this only serves for determining the depth-of-field for different apertures, nothing is really adjusted with this ring! As the camera is not a reflex camera and the viewfinder only shows the image of the standard lens, the judgement of the effect of the telephoto lens is difficult. However there is also a Retina reflex camera that did not have this problem. There was also a wide-angle lens available for the Retina. The use of both lenses is described extensively in the operating manual of the camera; I also own a separate operating manual for these lenses in the Dutch language.

In the lower left corner you see a Kodak skylight filter OL, size 32 mm with threaded mount, fitting on the Retina standard lens, factor 1,5. Made in Germany.

The two lenses in the lower right corner are close-up lenses with threaded mount, marked as Kodak N I / 32 and Kodak N II / 32, both made in Germany. When using these close-up lenses in combination with the standard lens a minimum distance of 29 cm can be reached (when both close-up lenses are used together). As the range finder of the camera is not useable when these close-up lenses are used, a separate range finder is available (upper right), that can be attached on the accessory shoe of the camera and with which close-up distances can be measured. After focusing (matching of 2 images) de turning wheel on top of this range finder indicates which close-up lens (or both) must be used and on which distance the focusing ring of the camera itself should be set. This distance setting on the camera does of course not match with the actual distance. Strange enough this range finder does not fit on the accessory shoe very well; it sits loose and falls off easily. The angle of the rangefinder is changing during focusing according as the object is closer, in order to compensate the parallax with the exposure lens. Fot this close-up kit I own a separate operating manual in the German language.

All accessories for the Retina were bought around 1956 by my father in law Bert Verhoef and came into my possession together with the camera.